Kezdőlap
https://emelogepugyintezotanfolyam.hu/

Részletek az emelőgép-ügyintéző szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiből

 
1.     AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK
 
A szakképesítés azonosító száma: 52 582 01
 
 Szakképesítés megnevezése: Emelőgép-ügyintéző
 
 
2. EGYÉB ADATOK
 
A képzés megkezdésének feltételei:
 
Iskolai előképzettség: érettségi 
 
Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
 

 
3. PÁLYATÜKÖR
 
A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)
 
  A B C
3.1.1. FEOR száma FEOR megnevezése A szakképesítésselbetölthető munkakör(ök)
3.1.2. 3190 Egyéb műszaki foglalkozások emelőgép-ügyintéző
 
 
 
 A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:

A nemzetgazdaság valamennyi ágazatában alkalmazható kompetenciákkal rendelkezik az üzemeltető tevékenyégi területén működő emelőgépek körében az üzemeltető munkáltató által ráruházott üzemeltetői feladatok végrehajtásában.
Elősegíti a munkahelyi balesetek megelőzését, valamint az emelőgépek váratlan meghibásodásából adódó munkabalesetek, vagy személyi sérüléssel nem, csak anyagi kárral járó kvázibalesetek és termeléskiesések költségnövelő hatásának csökkentését.
Gondoskodik, hogy az emelőgépek biztonságos üzemeltetésére vonatkozó jogszabályi előírásokban, a nemzeti szabványokban és az emelőgép dokumentációban, illetve az üzemeltető belső szabályzatában előírtak a megbízatása területén maradéktalanul végrehajtásra kerüljenek.
 
A szakképesítéssel rendelkező képes:

-      együttműködni munkahelyi vezetőivel, szakembereivel, munkavállalókkal, külső szakértőkkel, karbantartókkal stb. annak érdekében, hogy az emelőgépekkel végzett tevékenységgel összefüggő kockázatok minimális szintet érjenek el;
-      közreműködni az üzemeltető munkáltató munkavédelmi feladatainak megvalósításában;
-      gondoskodni az emelőgép üzembe helyezésének megszervezéséről, a teherfüggesztő eszközök használatba vételéről, rendeltetésszerű használatáról, biztonságos állapotának megőrzéséről, az időszakos vizsgálatról és a karbantartás szakszerű és rendszeres elvégeztetéséről;
-      nyilvántartani és megőrizni az emelőgép, a teherfüggesztő eszköz minden okmányát az emelőgép, illetőleg a teherfüggesztő eszköz kiselejtezéséig, különösen:
o  az időszakos vizsgálatok eredményeit, dokumentálását,
o  a karbantartási munkák, a fődarab-, a kötél-, a horog- és a lánccserék előírás szerinti bizonylatait, tanúsítványait, emelőgép naplóit, szerelői nyilatkozatot;
-      naprakészen vezetni az emelőgép, a teherfüggesztő eszköz üzemeltetési dokumentációját, nyilvántartását és azokat az emelőgép selejtezéséig megőrizni;
-      biztosítani, hogy az emelőgép a gépdirektíva [16/2008 (VIII. 30.) NFGM rendelet] szerinti használati utasítása - az emelőgép kiselejtezéséig - az üzemeltető rendelkezésére álljon, valamint biztosítja, hogy az emelőgép rendeltetésszerű használatának leírása az emelőgép kezelő számára biztosítva legyen;
-      gondoskodik az emelőgép, valamint a teherfüggesztő eszköz rendeltetésszerű használatáról, illetőleg használaton kívül, előírás szerinti tárolásáról;
-      ütemezni és ellenőrizni az emelőgépek, teher függesztékek időszakos vizsgálatait, illetve ellenőrzi az időszakos vizsgálatok eredményét és azoknak ismeretében megszervezi a szükséges javításokat, adott esetben intézkedik az emelőgép üzemének felfüggesztéséről. Az időszakos vizsgálatokhoz, valamint a javítások idejére megszervezi az emelőgép üzemeltetésének felfüggesztését;
-      intézkedni arról, hogy az emelőgép kezelő a vonatkozó jogszabály szerint képesített személy legyen, az emelés irányító és a kötöző a munkájához szükséges ismereteket elsajátítsa;
-      az emelőgéppel kapcsolatos üzemeltetői tapasztalatokat és üzembiztonsággal kapcsolatos eseményeket írásban rögzíteni vagy rögzíttetni emelőgép naplóban, és megszervezni e feljegyzések megőrzését.
-      a rendelet által megszabott időszakos vizsgálatokat elvégezni/elvégeztetni és arról vizsgálati jegyzőkönyvet készíteni, illetve a mások által készített jegyzőkönyveket értékelni;
-      az időszakos vizsgálatokról készített jegyzőkönyvekben feltárt hiányosságok felszámolására az üzemeltető felé intézkedési javaslattal élni;
-      a hatáskörébe utalt emelőgépekkel összefüggő feladatok megoldására javaslatokat, szerződéstervezeteket készíteni;
-      közvetíteni a munkáltatók és a munkavállalók felé a munkahelyi egészségmegőrzés értékrendszerét.
 
 
4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK
 
  A B
4.1. A szakképesítésszakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2. azonosító száma megnevezése
4.3. 10163-12 Gépészeti tűzvédelmi, munkabiztonsági és környezetvédelemi ismeretek
4.4. 11093-12 Magasban végzett szerelések
4.5. 11094-12 Gépészeti ismeretek emelőgép-ügyintézőknek
4.6. 11095-12 Emelőgép üzemviteli sajátossága
4.7. 11096-12 Emelőgép-ügyintézői feladatok
 
 
 
5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK
 
A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
 
Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.
 
A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:
 
  A B C
5.2.1. A szakképesítésszakmai követelménymoduljainak
5.2.2. azonosító száma megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3. 10163-12 Gépészeti tűzvédelmi, munkabiztonsági és környezetvédelemi ismeretek gyakorlati
5.2.4. 11093-12 Magasban végzett szerelések írásbeli
5.2.5. 11094-12 Gépészeti ismeretek emelőgép-ügyintézőknek írásbeli
5.2.6. 11095-12 Emelőgép üzemviteli sajátossága írásbeli
5.2.7. 11096-12 Emelőgép-ügyintézői feladatok írásbeli
 
 
Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.
 
A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:
 
Gyakorlati vizsgatevékenység
 
A vizsgafeladat megnevezése: Munkafolyamat körülményeinek vizsgálata
 
A vizsgafeladat ismertetése:
Feladatleírásban rögzített, munkahelyzettel és adatokkal meghatározott munkavégzés tárgyi, személyi és szervezési feltételei megfelelőségének vizsgálata, megállapítások rögzítése és intézkedési javaslatok összeállítása online jogszabályi és szabvány rendszerek használatával.
 
A vizsgafeladat időtartama: 90 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 40%
 
Központi írásbeli vizsgatevékenység
 
A vizsgafeladat megnevezése: Munkavédelmi követelmények
 
A vizsgafeladat ismertetése:
A feladatlapon – feleletválasztós (60%) és kifejtős (40%) kérdésekre válaszolva –meghatározott munkahelyre, munkafolyamatra vonatkozóan a munkáltató biztonságos munkavégzés feltételeinek megteremtésével kapcsolatos feladatainak és kötelezettségeinek meghatározása
 
A vizsgafeladat időtartama: 60 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%
 
Szóbeli vizsgatevékenység
 
A vizsgafeladat megnevezése: Emelőgépek biztonságos üzemeltetésének feltételei
 
A vizsgafeladat ismertetése:
A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben szereplő szakmai követelménymodulok témaköreit tartalmazza.
 
A vizsgafeladat időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%
 
 
A hatályos, teljes szakmai és vizsgakövetelmények a www.nive.hu oldalon találhatók.

Részletek az emelőgép-ügyintéző szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiből.